A A A
09.11.2017iz EEN - Crne Gore

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA

MINISTARSTVO NAUKE 
o b j a v l j u j e
KONKURS 
ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA
 
sa ukupnim iznosom sredstava od 200.000 € za realizaciju i sufinansiranje odobrenih inovativnih projekata (u daljem tekstu: projekti) po ovom Konkursu
I Budžet po projektu: 
Ministarstvo nauke (u daljem tekstu: Ministarstvo) će odobriti po prihvaćenom projektu iznos do 20.000 €.

II Predmet Konkursa je: 

Sufinansiranje inovativnih projekata, koji su u skladu sa tematskim prioritetima inovativne djelatnosti, utvrđenim u Strategiji inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom. Tematski prioriteti su: Energija; Poljoprivreda i hrana; Održivi razvoj i turizam; Informaciono-komunikacione tehnologije; Medicina i zdravlje ljudi; i Novi materijali, proizvodi i servisi

III Uslovi Konkursa: 

Na Konkurs se mogu prijaviti inovativne organizacije u Crnoj Gori (naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja, inovaciono-preduzetnički centri, poslovni inkubatori i privredna društva, odnosno djelovi privrednih društava), koje ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o inovativnoj djelatnosti.

Ministarstvo nauke će odobriti za sufinansiranje do tri najbolje ocijenjena inovativna projekta od strane jedne ustanove – nosioca projekta.

IV Sadržaj prijave projekta: 

- Ispunjen, potpisan i pečatiran Prijavni formular;
- Biografije članova projektnog tima  CV obrazac;
- Kopija Licence za obavljanje djelatnosti/Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata (zavisno o kojoj je inovativnoj organizaciji riječ);
- Dokaz o obezbijeđenom finansijskom učešću u realizaciji projekta; 
- Potvrda ili uvjerenje da protiv organizacije nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije; i 
- Potvrda o izmirenim poreskim obavezama. 

V Kriterijumi za izbor projekata i način ocjenjivanja: 

Kriterijumi za izbor projekata su sljedeći:
 
- Usklađenost prijedloga projekta sa tematskim prioritetima Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020);
- Kvalitet i originalnost inovativne ideje/inovacije;
- Kapacitet nosioca inovativnog projekta i partnera na projektu;
- Kapacitet projektnog tima;
- Nacionalno, međunarodno i intersektorsko umrežavanje (povezanost sa nacionalnim timovima, međunarodnim timovima, EUREKA, HORIZONT 2020, i nauka-privreda); i
- Kvalitet predloženog budžeta projekta.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava na Konkurs vršiće Ministarstvo.

Ministarstvo će imenovati ekspertsku komisiju u sastavu od tri člana, koja će ocjenjivati prijave koje su prošle administrativnu provjeru i sačiniće listu pozitivno ocijenjenih projekata. 

Ministarstvo odlučuje o dodjeli sredstava za finansiranje projekta, koji su eksperti pozitivno ocijenili.

VI Prednost pri izboru:

Prednost pri izboru će imati podnosioci prijava koji u svom timu imaju mlade istraživače i inovatore do 35 godina života. 

Rodna ravnopravnost: 

Posebna podrška se daje projektnim prijavama u kojima je predloženo imenovanje osoba ženskog pola na vodeće pozicije projektnog tima.

VII Predviđeni rok za realizaciju

Inovativni projekat po ovom Konkursu finansiraće se na period od najmanje godinu dana do dvije godine.

VIII Rok za prijavljivanje

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 24. novembra 2017. godine do 14.00 časova.

IX Način prijavljivanja: 

Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u dva štampana primjerka i jedan primjerak na CD-u u PDF formatu, lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili elektronskim putem na mail adresu: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me.

Kontakt osoba za Konkurs u Ministarstvu nauke: Marijeta Barjaktarović Lanzardi, tel. 020/405-315.