A A A
09.11.2017iz EEN - Crne Gore

Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Ministarstvo nauke
objavljuje 
Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

I PREDMET KONKURSA:
 
I-1. Uključivanje u istraživanja koja pokrivaju tekući projekti međunarodne naučne saradnje
 
Ministarstvo nauke će u 2017. godini sufinansirati projekte saradnje naučnoistraživačkih ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica iz Crne Gore, koji se odnose na njihovo učešće u svojstvu partnera u tekućim međunarodnim naučnoistraživačkim ili inovativnim projektima. Prioritet ovog Konkursa je uključivanje u programe Horizont 2020 ili COST, međutim, može se uzeti u razmatranje i uključivanje u druge prestižne programe međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija. 
 
Projekti treba da omoguće: brže usvajanje prioritetnih oblasti istraživanja koja su definisana na evropskom nivou, pokretanje relevantnih istraživanja na nacionalnom nivou i brže povezivanje sa relevantnim akterima u Evropi, te uključivanje mladih istraživača u perspektivne oblasti istraživanja. 
 
Projektima će se omogućiti uključivanje u tekuće Horizont 2020 ili COST projekte, u svojstvu pridruženog partnera (Horizont 2020 – Associated partner; COST - partner). Uslov za apliciranje za sredstva ovog Konkursa je da postoji identifikovan projekat u koji se tim želi uključiti i početno odobrenje koordinatora tog projekta za pridruživanje tima iz Crne Gore evropskom timu. Na Konkurs se mogu prijaviti i timovi koji su se već pridružili nekom od tekućih Horizont 2020 ili COST projekata koji traju do 2019. godine ili duže. 
 
Sredstva projekta mogu da budu utrošena za sljedeće troškove: razvoj metodologije, terenska istraživanja, prikupljanje i obradu podataka, putovanja na radne sastanke sa evropskim partnerima (ukoliko nisu pokrivena projektom u koji se tim uključuje), razvoj modela, prototipova, diseminaciju rezultata itd. Lični troškovi mogu da pokrivaju angažovanje mladih istraživača i stručnih saradnika (lica s visokim obrazovanjem, magistri nauka, doktoranti ili mladi doktori nauka – do 35 godina života) i podsticajne mjere za iskusne istraživače i saradnike, članove tima.
Za projekte u trajanju od dvije godine (2018. i 2019.), Ministarstvo nauke će nosiocu projekta odobriti iznos do 20.000 € (za obje istraživačke godine), što može iznositi do 100% predviđenih troškova. Lični troškovi mogu da budu u iznosu od najviše 30% od ukupne vrijednosti projekta. 

Jedna ustanova - nosilac projekta iz Crne Gore, može ostvariti pravo na sufinansiranje najviše 3 projekta iz ove stavke Konkursa od strane Ministarstva nauke u toku 2017. godine, u skladu sa rang-listom projekata.

I-2. Priprema projekata u narednim konkursima programa Horizont 2020 

 
 
Ministarstvo će finansirati i projekte naučnoistraživačkih ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica iz Crne Gore, za podsticanje njihovog učešća u narednim konkursima iz programa Horizont 2020, koji će biti raspisani u toku 2018. ili 2019. godine. Nosioci projekata podrške iz ovog Konkursa biće ključni predlagači projekata ili koordinatori u Horizont 2020 projektima. 
 
Naime, jedan broj konkursa u programu Horizont 2020 odnosi se na projekte sa jednim korisnikom (mono-beneficiary), kao i na projekte gdje je koordinator projekta iz zemlje sa manje razvijenim naučnoistraživačkim sistemom. Ovaj Konkurs je otvoren za sve oblasti programa Horizont 2020, sa posebnim akcentom na projekte iz oblasti: Widening, ERC i SME instrument. 
 
Projekti podrške koji se prijavljuju za ovaj Konkurs treba da unaprijede kvalitet predloga projekata za konkurse u Horizontu 2020, omoguće uspostavljanje partnerstava na projektu sa razvijenim naučnoistraživačkim ustanovama ili kompanijama iz EU i obezbijede kvalitetne prijave projekata u toku 2018. ili 2019. godine, kao i jačanje naučnog tima i usmjeravanje mladih ljudi ka naučnoistraživačkoj i inovativnoj djelatnosti. 

Sredstva projekta mogu da budu utrošena za aktivnosti: putovanja na radne sastanke sa evropskim partnerima, angažovanje stručnih konsultanata za pripremu predloga projekta, podsticajne mjere za angažovanje osoblja na pripremi projektnih predloga za Horizont 2020.
Za projekte u trajanju od dvije godine (2018. i 2019), Ministarstvo nauke će nosiocu projekta – koordinatoru ili partneru na projektu iz Crne Gore, odobriti iznos do 7.000 € (za obije istraživačke godine).

Jedna ustanova - nosilac projekta može ostvariti pravo na sufinansiranje najviše 3 projekta iz ove stavke Konkursa od strane Ministarstva nauke u toku 2017. godine. 

II SADRŽAJ PRIJAVE PROJEKTA:

Podnosioci prijava na ovaj Konkurs treba da dostave:

1. Prijavu u predviđenoj formi;
2. CV-je uključenog tima;
3. Listu referenci o projektima istraživanja, razvoja i inovacija koje je podnosilac prijave realizovao u periodu od 2012. godine do dana objavljivanja ovog Konkursa;
4. Potvrdu o solventnosti podnosioca prijave;
5. Izjavu da se projekat ne finansira iz drugih izvora; i
6. Za tačku I. 1. Konkursa: Pismo koordinatora Horizont 2020, COST ili drugog evropskog projekta u koji se predmetni projekat uključuje, o odobrenju učešća crnogorskog partnera. 

III BUDŽET KONKURSA

Ukupni budžet predviđen za obije tačke ovog Konkursa je do 200.000 EUR. 

IV USLOVI KONKURSA

Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koja se bave aktivnostima istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, iz javnog i privatnog sektora.To mogu biti pravna lica koja su od strane Ministarstva nauke dobila licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti ili su registrovana za ovu djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata (šifra 72 – Naučno istraživanje i razvoj iz Zakona o klasifikaciji djelatnosti). Status pravnog lica aktivnog na polju istraživanja i razvoja može se dokazati i listom referenci projekata izvedenih od 2012. godine do dana objavljivanja ovog Konkursa, kao i CV-ima uključenog tima. 

V OCJENA PRIJAVA

Ocjenu pristiglih prijava obavljaće ekspertska komisija koju formira Ministarstvo nauke. 

 
Ocjenjivanje i rangiranje prijava obaviće se u roku od 10 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na Konkurs. 
 
Rang lista ocijenjenih prijava biće objavljena na veb adresi Ministarstva nauke, www.mna.gov.me. 

VI KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE PROJEKATA
VI-1. Kriterijumi za ocjenu projekata iz tačke I. 1. ovog 

Konkursa:

 
 Implementacija i izvodljivost;
 Kvalitet naučnoistraživačkog tima;
 Uključivanje mladih istraživača i stručnih saradnika; i
 Uticaj projekta na snaženje naučnoistraživačkog ili inovativnog tima, ustanove i države u izabranoj oblasti istraživanja / inovacija.

VI-2. Kriterijumi za ocjenu projekata iz tačke I. 2. ovog 

Konkursa:

 
 Implementacija i izvodljivost;
 Kvalitet naučnoistraživačkog tima;
 Strateški pristup u planiranju uključenja u program Horizont 2020.

VII ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ministarstvo nauke će, nakon ocjene prijava i rangiranja istih od strane ekspertske komisije Ministarstva, sa nosiocima projekata, potpisati ugovor o saradnji. 

VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu nauke, u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF ili Word formatu, lično, poštom na adresu: Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, ili elektronskim putem na e-mail: branka.zizic@mna.gov.me – za program Horizont 2020, i na e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me – za COST program, do petka, 24. novembra 2017. godine, do 15 časova.

Prijave koje ne ispunjavaju sve uslove iz ovog Konkursa neće biti razmatrane. 

Kontakt osobe u Ministarstvu nauke:

 
Branka Žižić za program Horizont 2020, branka.zizic@mna.gov.me, tel: +382 20 405 331
Milena Milonjić za COST program, milena.milonjic@mna.gov.me tel: +382 20 405 307
 
Preuzmite:
 
 Tekts Konkursa u pdf. formatu
• Prijava za konkurs: Uključivanje u istraživanja koja pokrivaju tekući projekti međunarodne naučne saradnje
 Prijava za konkurs: Priprema projekata u narednim konkursima programa Horizont 2020