A A A
15.02.2018iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Jedanaest ključnih preporuka za budućnost evropskih istraživanja

Ekspertska grupa koju je Evropska komisija angažovala u kontekstu evaluacije programa H2020 na polovini njegovog trajanja, predvođena prof. Paskalom Lamijem izašla je s 11 ključnih preporuka o tome kako maksimizirati uticaj budućih evropskih istraživanja i inovacija, čime se uspostavlja vizija za naredni Okvirni program EU - "FP9", a to su:

1.  Dati prioritet istraživanju i inovacijama u EU, kao i u okviru nacionalnih budžeta. Na koji način: Udvostručiti budžet programa EU za istraživanje i inovacije nakon 2020. godine.

2. Izgraditi politiku EU o inovacijama koja stvara buduća tržišta. Na koji način: Podržati ekosisteme za istraživače, inovatore, industrije i vlade; promovisati i ulagati u inovativne ideje kroz Evropski savjet za inovacije.

3. Obrazovati se za budućnost i investirati u ljude koji će izvršiti promjenu. Na koji način: modernizovati, nagraditi i iskoristiti obrazovanje i osposobljavanje ljudi za kreativnu i inovativnu Evropu.

4. Dizajnirati EU program za istraživanje sa većim uticajem. Na koji način: Napraviti stubove budućeg programa vođene svrhom i uticajem, precizno prilagoditi sistem evaluacije prijedloga i povećati fleksibilnost.

5. Usvojiti „Mission oriented“ pristup usmjeren na rješavanje globalnih izazova. Na koji način: Uspostaviti misije za istraživanje i inovacije koje se bave globalnim izazovima i mobilišu istraživače, inovatore i druge zainteresovane strane da ih realizuju.

6. Racionalizovati finansiranje iz EU fondova i ostvariti sinergiju sa strukturnim fondovima. Na koji način: smanjiti broj šema i instrumenata za finansiranje istraživanja, učiniti da se međusobno podupiru, a ne preklapaju (kao što je slučaj u H2020 i prethodnom FP7) i kreirati sinergiju sa drugim programima.

7. Raditi na daljem pojednostavljenju procedura: Kreirati najatraktivniji R & I program za finansiranje u svijetu koji će privilegiju dati uticaju, a ne procesu.

8. Mobilisati i uključiti građane. Na koji način: podsticati dizajniranje i kreiranje rješenja kroz uključivanje građana.

9.Poraditi na boljoj usklađenosti EU i nacionalnih investicija u istraživanje i razvoj. Na koji način: Obezbijediti usklađenost EU i nacionalnih okvira, kako bi se osigurala dodata vrijednost za evropski R&I sistem i njegove ambicije.

10. Učiniti međunarodnu saradnju zaštitnim znakom istraživanja i inovacija u EU. Na koji način: Maksimalno otvoriti R&I program (FP9) za pridruživanje najboljih i učešće svih na osnovu recipročnog sufinansiranja ili pristupa sufinansiranju u partnerskoj zemlji.

11.Bolje komunicirati uticaj programa. Na koji način: brendirati istraživanja i inovacije u EU i osigurati široku komunikaciju o njegovim rezultatima i uticajima.

Cjeloviti dokument ekspertske grupe može se preuzeti ovdje.